MACROZA

Wiodący producent Bruzdownice

POLITYKA PRYWATNOŚCI MACROZA

Zgodnie z zasadami legalności, uczciwości i przejrzystości udostępniamy niniejszą Politykę prywatności.

Kto jest administratorem danych użytkownika?

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: MACROZA EXPORT S.L.
NUMER VAT: B80425986
BIURO GŁÓWNE: C/ Leñeros 15, 28039 Madryt
EMAIL: info@macroza.com
TELEFON: 915419294
SPECJALIZACJA: Skrobaki do ścian i produkty pokrewne


W jakich celach przetwarzamy dane osobowe użytkowników?

W MACROZA EXPORT S.L., w zależności od kategorii zainteresowanej strony, przetwarzamy przekazane nam informacje w następujących celach:

ZAINTERESOWANY

CELE PRZETWARZANIA

POTENCJALNI KLIENCI
Zarządzanie potencjalnymi relacjami handlowymi i/lub zawodowymi, zarządzanie wysyłaniem żądanych informacji i/lub rozwiązywanie zgłoszonych zapytań, dostarczanie ofert naszych usług i/lub produktów, które mogą zainteresować użytkownika.

KLIENCI
W celu zarządzania relacjami handlowymi i/lub zawodowymi, dostarczania użytkownikowi interesujących go ofert naszych usług i/lub produktów.

DOSTAWCY
Zarządzanie relacjami handlowymi i/lub zawodowymi.

KANDYDACI
Zarządzanie procesem selekcji personelu.

UŻYTKOWNICY INTERNETU
Zarządzanie analizą danych przeglądania.

Jaka jest podstawa przetwarzania danych użytkownika?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika, w zależności od kategorii osoby, której dane dotyczą, może być:

ZAINTERESOWANY

PODSTAWA PRAWNA

POTENCJALNI KLIENCI
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO: stosowanie, na wniosek osoby, której dane dotyczą, środków poprzedzających zawarcie umowy (szacunki, formularze zamówień, oferty usług itp.).
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO: prawnie uzasadniony interes (wysyłanie żądanych informacji, odpowiadanie na zadane pytania…).
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO: zgoda osoby, której dane dotyczą (dostarczanie ofert naszych usług i/lub produktów).

KLIENCI
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO: wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

DOSTAWCY
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO: wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

KANDYDACI
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO: zgoda samej osoby, której dane dotyczą.

UŻYTKOWNICY INTERNETU
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO: zgoda samej osoby, której dane dotyczą.

Dane, o które prosimy, są adekwatne, istotne i bezwzględnie konieczne i w żadnym wypadku nie jesteś zobowiązany do ich podania, ale ich niepodanie może mieć wpływ na cel usługi lub niemożność jej świadczenia.

Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika?

Dane użytkownika będą przechowywane przez minimalny okres niezbędny do prawidłowego świadczenia oferowanych usług, a także do wypełnienia obowiązków, które mogą z nich wynikać, oraz wszelkich innych wymogów prawnych.

Do jakich odbiorców będą przekazywane dane?

MACROZA EXPORT S.L. nie będzie przekazywać danych użytkownika osobom trzecim, chyba że zostanie o tym wyraźnie poinformowana.

Ponadto informujemy, że niektóre dane, na mocy obowiązujących przepisów lub stosunku umownego utrzymywanego z MACROZA EXPORT S.L., mogą być przekazywane do:

  • Banki i instytucje finansowe w celu odbioru zakontraktowanych usług i/lub zakupionych produktów.
  • Organy administracji publicznej posiadające kompetencje w sektorach, w których działa MACROZA EXPORT S.L., o ile tak stanowią obowiązujące przepisy prawa.

Ponadto informujemy, że niektóre dane, na mocy obowiązujących przepisów lub stosunku umownego utrzymywanego przez MACROZA EXPORT S.L., mogą być przekazywane:

  • Banki i instytucje finansowe w celu odbioru zakontraktowanych usług i/lub zakupionych produktów.
  • Organy administracji publicznej posiadające kompetencje w sektorach, w których działa MACROZA EXPORT S.L., o ile tak stanowią obowiązujące przepisy prawa.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi, który przekazuje nam swoje dane?

Prawa do ochrony danych, z których osoby, których dane dotyczą, mogą korzystać, w stosownych przypadkach, są następujące:

  • Prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą.
  • Prawo do sprostowania lub usunięcia danych.
  • Prawo do sprzeciwu.
  • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania.
  • Prawo do przenoszenia danych.
  • Prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Posiadacze uzyskanych danych osobowych mogą wykonywać swoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych, wysyłając pisemną informację do siedziby MACROZA EXPORT S.L. lub na podany w tym celu adres e-mail info@macroza.com.

Wzory, formularze i więcej informacji na temat praw użytkownika można znaleźć na stronie internetowej krajowego organu nadzorczego, Agencia Española de Protección de Datos, zwanego dalej AEPD, www.aepd.es.

Czy mogę wycofać zgodę?

Użytkownik ma możliwość i prawo do wycofania zgody na dowolny konkretny cel podany w danym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Gdzie mogę złożyć skargę, jeśli uważam, że moje dane nie są przetwarzane prawidłowo?

Jeśli osoba, której dane dotyczą, uważa, że jej dane nie są prawidłowo przetwarzane przez MACROZA EXPORT S.L. lub że wnioski o skorzystanie z praw nie zostały rozpatrzone w sposób zadowalający, użytkownik może złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych, którym jest AEPD wskazany na terytorium danego kraju, www.aepd.es.

Bezpieczeństwo i aktualizacja danych osobowych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych informujemy, że podjęliśmy wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych. Wszystko po to, aby zapobiec ich zmianie, utracie i/lub nieuprawnionemu przetwarzaniu lub dostępowi do nich, zgodnie z wymogami prawa, chociaż nie ma czegoś takiego jak absolutne bezpieczeństwo.

Abyśmy mogli aktualizować dane osobowe użytkownika, ważne jest, aby użytkownik informował nas o każdej zmianie swoich danych osobowych.

Poufność

MACROZA EXPORT S.L. informuje, że dane będą traktowane z najwyższą starannością i poufnością przez cały personel zaangażowany w którykolwiek z etapów przetwarzania. Nie przekażemy ani nie przekażemy danych użytkownika żadnej stronie trzeciej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo lub chyba że zainteresowana strona wyraźnie nas do tego upoważniła.

Scroll to Top

EMPEZAMOS TU TEST

CUÉNTANOS SOBRE TI

Ya sea que te enfrentes a instalaciones eléctricas, fontanería, o cualquier otro tipo de proyecto, el test te ayudará a identificar la rozadora MACROZA que mejor se adapte a tus necesidades, garantizando eficiencia y resultados de calidad superior en tu trabajo.

DESCUBRE LA ROZADORA IDEAL PARA TU TRABAJO

REALIZA NUESTRO TEST

En Macroza, sabemos que cada proyecto de construcción y renovación tiene sus propios desafíos y requisitos. Por eso, hemos creado un Test Interactivo que te guiará para encontrar la rozadora Macroza ideal, adaptada a las especificaciones exactas de tu trabajo.

×